Lov for Hodr idrettslag for synshemmede

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.

LOV FOR HODR IDRETTSLAG FOR SYNSHEMMEDE

Stiftet 8. mai 1969.

Sist endret 08.12.2022

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Idrettslaget skal arbeide for aktiv idrett, mosjon og friluftsliv blant synshemmede i Oslo-området. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Skiforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo idrettskrets og Oslo Idrettsråd.

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

(3) Årsmøtets oppgaver:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge protokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne forretningsorden

 6. Godkjenne innkallingen

 7. Godkjenne saklisten

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle

  1. idrettslagets regnskap

  2. styrets økonomiske beretning

  3. kontrollutvalgets beretning

  4. eventuell beretning fra engasjert revisor

 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

 11. Fastsette

  1. medlemskontingent på minst kr 50

  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 12. Vedta idrettslagets budsjett

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 14. Velge:

  1. Styre med leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styreleder og varamedlemmene velges hvert år, de øvrige hvert annet år

  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem

  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere, nestledere og sekretær velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.

§ 11 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at idrettslagets formål ivaretas

 • forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring

 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak

 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)

 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming

 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

 2. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.

 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

 4. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
 1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller

 2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.