Protokoll for årsmøtet i Hodr idrettslag for synshemmede 23. mars 2022

Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Norges Blindeforbund Oslo og varte fra kl. 19.15 til kl. 20.30.

Sak 1. Åpning

Leder i Hodr, Kari Brevik, ønsket velkommen.

Sak 2 Navneopprop

21 stemmeberettigede var til stede på møtet.

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4 Konstituering

 • Dirigent: Styrets forslag Lars Bjørndal ble enstemmig valgt.

 • Referent: Styrets forslag Unni Fauskrud ble enstemmig valgt.

 • tellenemnd (2 personer): Øystein Johnsen Brevik og Tiril Andersen ble enstemmig valgt.

 • protokollunderskrivere (2 personer): Nina Johnsen og Stein Morbech ble enstemmig valgt.

Sak 5 Godkjenning av saklista

Saklista ble godkjent.

Sak 6 Årsmelding for 2021 og organisasjonsplan for 2022 fra styret

Styrets årsmelding for 2021 var sendt medlemmene på forhånd. Overskrifter ble referert. Det ble reflektert rundt at laget har synkende medlemstall og viktigheten av å få snudd den negative trenden. Det var Ingen kommentarer til organisasjonsplanen. Styrets årsmelding ble tatt til orientering.

Sak 7 Rapporter fra gruppeansvarlige og materialforvalter for 2021

Rapportene var sendt medlemmene på forhånd. Rapportene ble tatt til orientering uten merknader.

Sak 8 Regnskap for 2021

Regnskapet var sendt medlemmene på forhånd. Hovedtallene ble referert.

Regnskapsoversikten viser et årsresultat for 2021 på -kr 31 523,57

Regnskapet ble tatt til orientering.

Sak 9 Rapport fra kontrollutvalget

Rapporten var sendt medlemmene på forhånd. Den ble i tillegg referert. Ingen merknader til rapporten.

Sak 10 Innkomne saker fra medlemmene

Det var ingen saker fra medlemmene.

Sak 11 Forslag fra styret

Styret hadde ingen egne saker til årsmøtet.

Sak 12 Medlemskontingent for 2023

Styret foreslo at medlemskontingenten for 2023 blir uendret. Kr. 500 for voksne og kr 250 for barn/ungdom under 17 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 Forslag til budsjett for 2022

Forslag til budsjett for 2022 med et driftsresultat på -kr 44 500,00var sendt medlemmene på forhånd. Hovedtallene fra budsjettforslaget ble referert. Deretter ble budsjettforslaget vedtatt uten merknader.

Sak 14 Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt medlemmene på forhånd. Personene som var foreslått ble enstemmig valgt.

Styre:

 • Leder: Lars Bjørndal (nyvalg, 1 år)

 • Nestleder: Jørund Gåsemyr (ikke på valg)

 • Sekretær: Maj Vangli (nyvalg, 2 år)

 • Styremedlem: Else Aaseth (nyvalg, 2 år)

 • Styremedlem: Jarle Johnsen (nyvalg, 2 år)

 • 1. varamedlem: Leif Halbo (gjenvalg, 1 år)
 • 2. varamedlem: Alexander Høyem (nyvalg, 1 år)

Kontrollutvalg:

 • Medlem 1: Dagfinn Sæther (gjenvalg, 1 år)

 • Medlem 2: Tore Glærum (nyvalg, 1 år)

 • Varamedlem: Dagmar Bern (nyvalg, 1 år)

Valgkomite:

 • Leder: Stein Morbech (gjenvalg, 1 år)

 • Komitemedlem: Elisabeth Wickstrøm (gjenvalg, 1 år)

 • Komitemedlem: Stine Morbech (gjenvalg, 1 år)

 • Varamedlem: Nina Tveter (gjenvalg, 1 år)

Materialforvalter:

 • Leif Halbo (ny, 1 år)

Gruppeansvarlige:

 • Barnegruppa: Alexander Høyem (nyvalg, 1 år)

 • Fjellturgruppa: Else Aaseth (gjenvalg, 1 år)

 • Pilates- og styrkegruppa: Nina Johnsen (nyvalg, 1 år)

 • Ski- og løpegruppa: Olav Slaattelid (gjenvalg, 1 år)

 • Spinninggruppa: Kari Brevik (gjenvalg, 1 år)

 • Trimgruppa: Unni Fauskrud (gjenvalg, 1 år)

Sak 15 Avslutning

Nyvalgt leder Lars Bjørndal takket for tilliten og takket de avtroppende tillitsvalgte for et godt samarbeide i styret. Han takket også møtefunksjonærer og medlemmene for et godt gjennomført møte.

Oslo, den 9. april 2022

Unni Fauskrud
Referent
Nina Johnsen
Protokollunderskriver
Stein Morbech
protokollunderskriver