Protokoll for årsmøtet i Hodr idrettslag 24. mars 2021

Årsmøtet ble gjennomført som telefonmøte og varte fra kl. 19.00 til 20.10.

Sak 1 Åpning

Leder i Hodr, Kari Brevik ønsket velkommen.

Sak 2 Navneopprop

18 stemmeberettigede var til stede på møtet.

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4 Konstituering

 1. Dirigent. Styrets forslag: Lars Bjørndal ble enstemmig valgt.

 2. Referent. Styrets forslag: Unni Fauskrud ble enstemmig valgt.

 3. Tellenemnd (2 personer) Else Aaseth og Stein Morbech ble valgt.

 4. Protokollunderskrivere (2 personer) Stein Morbech og Astrid Vik meldte seg og ble valgt.

Sak 5 Godkjenning av saklista

Leif Halbo etterlyste saken organisasjonsplan. Det ble enighet om å sette inn saken etter sak 9, Saklista ble godkjent med ovennevnte tilføyelse.

Sak 6 Årsmelding fra styret for 2020

Styrets årsmelding for 2020 var sendt medlemmene på forhånd.

Det ble reflektert rundt Hodrs samarbeide med Norges Blindeforbunds Ungdom om å starte med goalballtrening. Årsmeldinga ble deretter tatt til orientering.

Sak 7 Rapporter fra gruppeansvarlige og materialforvalter for 2020

Rapportene var sendt medlemmene på forhånd.

Det ble påpekt at skisamlingen i Hurdal ble arrangert i februar, og at helga også ga tilbud om to økter med yoga. Videre ble det utvist stor honør til Randi Mathisen, som har holdt treningsgruppa pilates og styrke i gang på Zoom gjennom hele pandemien. Rapportene ble deretter tatt til orientering.

Sak 8 Regnskap for 2020

Regnskap for 2020 var sendt medlemmene på forhånd.

Regnskapsoversikten viser et årsresultat for 2020 på kr 6.596.

Regnskapet ble tatt til orientering.

Sak 9 Rapport fra kontrollutvalget

Rapporten var sendt medlemmene på forhånd. Leder for kontrollutvalget 2020, Dagfinn Sæter, berømmet Hodr for gjennomført, god regnskapsføring. Han stilte spørsmål rundt Hodrs rutiner for medlemmer som av ulike årsaker melder seg av arrangement og derfor påfører Hodr utgifter i form av gebyr for ikke utnyttet bestilt plass. Kontrollutvalget påpekte en unødig høy kostnad i forbindelse med innhenting av underskrifter på dokumenter. Leder orienterte årsmøtet om bakgrunnen for løsningen. Tatt koronasituasjonen i betraktning, var leie av bil den raskeste og mest praktiske løsningen.

Sak 10 Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen var sendt ut til medlemmene på forhånd. Planen ble tatt til orientering.

Sak 11 saker fra medlemmene

Det var ingen saker fra medlemmene.

Sak 12 Forslag fra styret

Styret hadde ingen egne saker til årsmøtet.

Sak 13 Medlemskontingent for 2022

Styret foreslo at medlemskontingenten for 2022 blir uendret. Kr. 500 for voksne og kr 250 for barn/ungdom under 17 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Forslag til budsjett for 2021

Forslag til budsjett for 2021 var sendt medlemmene på forhånd.

Budsjettforslaget ble vedtatt uten merknader.

Sak 15 Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt medlemmene på forhånd. Personene som var foreslått ble enstemmig valgt.

Styrets sammensetning:

 • Leder: Kari Brevik (gjenvalg, 1 år)

 • Nestleder: Jørund Gåsemyr (gjenvalg, 2 år)

 • Sekretær: Lars Bjørndal (gjenvalg, 2 år)

 • Styremedlem: Britt Anne Arild (ikke på valg)

 • Styremedlem: Arild Hovslien (ikke på valg)

  1. varamedlem: Else Aaseth (ny, 1 år)

  1. varamedlem: Leif Halbo (gjenvalg, 1 år)

Kontrollutvalget:

 • Medlem 1: Dagfinn Sæther (gjenvalg, 1 år)

 • Medlem 2: Thor Bye (gjenvalg, 1 år)

 • Varamedlem: Tore Glærum (ny, 1 år)

Valgkomite:

 • Leder: Stein Morbech (gjenvalg, 1 år)

 • Komitemedlem: Elisabeth Wickstrøm (gjenvalg, 1 år)

 • Komitemedlem: Stine Morbech (ny, 1 år)

 • Varamedlem: Nina Tveter (gjenvalg, 1 år)

Materialforvalter:

 • Arild Hovslien (ny, 1 år)

Gruppeansvarlige:

 • Barnegruppa: Inger Marie Aas (gjenvalg, 1 år)

 • Fjellturgruppa: Else Aaseth (ny, 1 år)

 • Pilates- og styrkegruppa: Randi Mathisen (gjenvalg, 1 år)

 • Ski- og løpegruppa: Olav Slaattelid (gjenvalg, 1 år)

 • Spinninggruppa: Kari Brevik (gjenvalg, 1 år)

 • Trimgruppa: Unni Fauskrud (gjenvalg, 1 år)

Sak 16. Avslutning

Gjenvalgt leder, Kari Brevik, takket valgkomiteen for tilliten og avtroppende tillitsvalgte for jobben de har utført i kraft av sine verv. Videre takket hun møtefunksjonærer og alle medlemmene for deltakelsen på årsmøtet.

Oslo, 7. april 2021

Unni Fauskrud/Referent

Stein Morbech/Protokollunderskriver

Astrid Vik/Protokollunderskriver