Protokoll for årsmøtet i Hodr IL 29.04.20

Møtet ble arrangert som telefonmøte og varte fra kl 19.00 til kl. 20.00.

Sak 1. Åpning

Hodrs leder Kari Brevik ønsket velkommen til årsmøtet 2020.

Sak 2. Navneopprop

18 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet. I tillegg deltok regnskapsfører Øystein Johnsen Brevik.

Sak 3. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4. Konstituering

 • Dirigent: Lars Bjørndal ble valgt etter forslag fra styret.

 • Referent: Unni Fauskrud ble valgt etter forslag fra styret.

 • Tellenemnd: Olav Slaattelid og Eli Chang ble valgt.

 • Protokollunderskrivere: Nina Johnsen og Synnøve Nordeng ble valgt.

Sak 5. Godkjenning av saklista

Saklista ble godkjent.

Sak 6. Årsmelding for 2019 fra styret

Årsmeldingen var sendt ut til medlemmene på forhånd og ble tatt til orientering.

Sak 7. Rapporter for 2019 fra gruppeansvarlige

Rapportene var sendt ut til medlemmene på forhånd og ble tatt til orientering.

Sak 8. Regnskap for 2019

Regnskapet og revisjonsberetning var sendt ut til medlemmene på forhånd. Regnskapet viser driftsinntekter på kroner 624 226, driftskostnader kroner 684 017, renteinntekter kroner 1906. Det gir et årsresultat/underskudd på kroner -57 884. Egenkapital pr. 31.12.2019 var på kroner 287 060. Regnskapet ble tatt til orientering.

Sak 9. Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen var sendt ut til medlemmene på forhånd og ble referert i sin helhet. Planen ble godkjent.

Sak 10. Innkomne saker fra medlemmene

Det var ingen innkomne saker fra medlemmene.

Sak 11. Forslag fra styret

Det var ingen forslag fra styret.

Sak 12. Medlemskontingent for 2021

Styrets forslag om uendret medlemskontingent for 2021 ble vedtatt, kr 500 for voksne og kr 250 for barn/unge under 17 år.

Sak 13. Forslag til budsjett for 2020

Forslag til budsjett var sendt ut til medlemmene på forhånd. Styrets forslag til budsjett for 2020 ble godkjent. Det må forventes at den oppståtte situasjonen rundt Koronapandemien vil få en viss innvirkning på lagets økonomi dette året.

Sak 14. Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene på forhånd og følgende valg ble foretatt:

 1. Styret:

 • Leder: Kari Brevik, 1 år (gjenvalg)

  1. styremedlem: Britt Anne Arild, 2 år (gjenvalg)

  1. styremedlem: Arild Hovslien, 2 år (gjenvalg)

  1. varamedlem: Inger Marie Aas, 1 år (gjenvalg)

  1. varamedlem: Leif Halbo, 1 år (gjenvalg)

Nestleder Jørund Gåsemyr og sekretær Lars Bjørndal er gjenstående.

 1. Kontrollutvalget:

 • Medlem 1: Dagfinn Sæther

 • Medlem 2: Thor Bye

 • Varamedlem: Else Aaseth

Alle ble valgt for 1 år

 1. Materialforvalter:

 • Arne Belden, 1 år (gjenvalg)

 1. Ansvarlig for gruppene:

 • Fjellturgruppa: Jørund Gåsemyr, 1 år (gjenvalg)

 • Ski- og løpegruppa: Olav Slaattelid, 1 år (gjenvalg)

 • Spinninggruppa: Kari Brevik, 1 år (gjenvalg)

 • Trimgruppa: Unni Fauskrud, 1 år (gjenvalg)

 • Pilates- og styrkegruppa: Randi Mathisen, 1 år (gjenvalg)

 • Barnegruppa: Maria Morbech, 1 år (gjenvalg)

 1. Valgkomité 2021:

 • Leder: Stein Morbech (gjenvalg)

 • Medlem: Elisabeth Wickstrøm (gjenvalg)

 • Medlem: Tor Ulland (gjenvalg)

 • Varamedlem: Nina Tveter (gjenvalg)

Sak 15. Avslutning

Gjenvalgt leder Kari Brevik rettet en takk til alle frammøtte og møtefunksjonærene for et godt gjennomført årsmøte på tross av en annerledes, og for noen en ny møteform.


Oslo, den 11. mai 2020

Unni Fauskrud
Referent

Nina Johnsen
Protokollunderskriver
Synnøve Nordeng
protokollunderskriver