Protokoll for årsmøtet i Hodr idrettslag for synshemmede 13. mars 2019

Møtet fant sted i klubblokalene i sporveisgata 8 og varte fra kl 18.30 til kl 20.40.

Sak 1. Åpning

Hodrs leder Kari Brevik åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Sak 2. Navnopprop

27 stemmeberettige var til stede på årsmøtet.

Sak 3. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4. Konstituering

 1. dirigent

  Hanne Beate Misund ble valgt etter forslag fra styret.

 2. referent

  Unni Fauskrud ble valgt etter forslag fra styret.

 3. tellenemnd (2 personer)

  Olav Slåttelid og Nina Kahrs ble valgt etter forslag fra årsmøtet.

 4. protokollunderskrivere (2 personer)

  Stein Morbech og Nina Tveter

Sak 5. Godkjenning av saklista

Saklista ble godkjent.

Sak 6. Årsmelding for 2018 fra styret

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Sak 7. Rapporter for 2018 fra oppmennene og materialforvalter

Rapportene ble tatt til orientering. Videre orienterte Kari Brevik om en nystartet gruppe i Hodr, en pilates/styrkegruppe.

Sak 8. Regnskap for 2018

Regnskapet ble gjennomgått. Regnskapet viser at Hodrs inntekter i 2018 var Kr 663 549,22, mens utgiftene var på kr 711 120,37. Dette ga et underskudd på kr 47 571,15. Egenkapital pr. 31.12.2018 var 344 944,51

Regnskapet ble tatt til orientering.

Sak 9. Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten ble referert og tatt til orientering.

Sak 10. Innkomne saker fra medlemmene

Det var ingen saker fra medlemmene.

Sak 11. Forslag fra styret

Styret hadde sendt ut forslag om å bytte ut ordet oppmann med det kjønnsnøytrale ordet kontakt. Nina Tveter foreslo istedenfor å bytte ut ordet oppmann med ansvarlig. Styret trakk dermed sitt forslag og årsmøtet tiltrådte enstemmig Nina Tveters forslag.

Sak 12. Medlemskontingent for 2020

Styret foreslo at medlemskontingenten blir uendret for 2020, kr 500 for voksne og kr 250 for barn/unge under 17 år. Forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Sak 13. Forslag til budsjett for 2019

Styrets forslag til budsjett for 2019 ble referert: Inntekter kr 726 560,00 og utgifter med kr 750 250,00. Dette vil gi et underskudd på kr 23 690,00. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Sak 14. Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt ut på forhånd. Følgende valg ble foretatt.

Styre:

 • Leder: Kari Brevik (gjenvalg ett år)
 • Nestleder: Jørund Gåsemyr (gjenvalg 2 år)
 • Sekretær: Lars Bjørndal (ny 2 år)
 • 4. styremedlem: Britt Anne Arild (gjenstående ett år)
 • 5. styremedlem: Arild Hovslien (gjenstående ett år)
 • 1. varamedlem: Inger Marie Aas (gjenvalg ett år)
 • 2. varamedlem: Leif Halbo (gjenvalg ett år)

Øvrige tillitsverv:

 • Revisor: Dagfinn Sæther (gjenvalg) ett år
 • Revisor: Thor Bye (gjenvalg) ett år

Ansvarlige for de enkelte gruppene:

 • Barnegruppa: Maria Morbech (gjenvalg) ett år
 • Fjellturgruppa: Jørund Gåsemyr (gjenvalg) ett år
 • Løp/skigruppa: Olav Slaattelid (gjenvalg) ett år
 • Spinninggruppa: Kari Brevik (gjenvalg) ett år
 • Trimgruppa: Unni Fauskrud (gjenvalg) ett år
 • Materialforvalter: Arne Belden (gjenvalg) ett år

Valgkomite:

 • Leder:Stein Morbech
 • Medlemmer: Elisabeth Wickstrøm og Tor Ullan
 • Varamedlem: Nina Tveter

Alle for ett år.

Sak 15. Avslutning

Leder Kari Brevik takket Elisabeth Wickstrøm for innsatsen som sekretær i Hodr og ønsket nyvalgt sekretær Lars Bjørndal velkommen i styret. Leder takket også alle som hadde gjort en innsats i Hodr i 2018. Til slutt ble de frammøtte ønsket vel hjem.

Oslo, den 20. april 2019
Unni Fauskrud
Referent
Nina Tveter og Stein Morbech
Protokollunderskrivere